Informácie

Klientom Zariadenia pre seniorov Katka sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Do Zariadenia pre seniorov Katka, musí záujemca priniesť vyplnenú a podpísanú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (tlačivo na stiahnutie nájdete nižšie). Prílohou tejto žiadosti je aj Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, ktoré musí byť úradne overené (tlačivo viď nižšie), rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je výlučnou kompetenciou obcí a miest. O vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné obrátiť sa na obecný úrad v mieste trvalého bydliska. Potrebné tlačivá poskytuje priamo príslušný miestny úrad. Po vydaní rozhodnutia a po nadobudnutí právoplatnosti občan podá na príslušný miestny úrad žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej uvedie aj názov poskytovateľa sociálnej služby.Pobyt v zariadení nie je obmedzený regiónom, klientom sa môže stať ktokoľvek z celého Slovenska.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Vyhlásenie o majetku

Podmienky prijatia a dokumenty na stiahnutie

Do Zariadenia pre seniorov Katka, musí záujemca priniesť vyplnenú a podpísanú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (tlačivo na stiahnutie nájdete nižšie). Prílohou tejto žiadosti je aj Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, ktoré musí byť úradne overené (tlačivo viď nižšie), rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Posúdenie… Continue reading Podmienky prijatia a dokumenty na stiahnutie

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY Pokoj v duši n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby je povinný v zmysle §72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zverejniť: Priemerne ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len „EON“) podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka, Priemerné EON podľa odseku 2… Continue reading EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Referencie

Môžete sa pozrieť čo o nás napísali 🙂