Informácie

Klientom Zariadenia pre seniorov Katka sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Do Zariadenia pre seniorov Katka, musí záujemca priniesť vyplnenú a podpísanú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (tlačivo na stiahnutie nájdete nižšie). Prílohou tejto žiadosti je aj Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, ktoré musí byť úradne overené (tlačivo viď nižšie), rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je výlučnou kompetenciou obcí a miest. O vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné obrátiť sa na obecný úrad v mieste trvalého bydliska. Potrebné tlačivá poskytuje priamo príslušný miestny úrad. Po vydaní rozhodnutia a po nadobudnutí právoplatnosti občan podá na príslušný miestny úrad žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej uvedie aj názov poskytovateľa sociálnej služby.Pobyt v zariadení nie je obmedzený regiónom, klientom sa môže stať ktokoľvek z celého Slovenska.Cenník: Cena pobytu v našom zariadení záleží od počtu lôžok izby.Pokiaľ má záujemca vydané Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov od obce, tak suma za mesiac na osobu činí:na jednolôžkovej izbe 540,-€,na dvojlôžkovej izbe 530,-€,na trojlôžkovej izbe 520,-€.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Zoznam osobných veci potrebných pri prijatí klienta

Vyhlásenie o majetku

 

Podmienky prijatia a dokumenty na stiahnutie

Do Zariadenia pre seniorov Katka, musí záujemca priniesť vyplnenú a podpísanú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (tlačivo na stiahnutie nájdete nižšie). Prílohou tejto žiadosti je aj Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, ktoré musí byť úradne overené (tlačivo viď nižšie), rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.Posúdenie odkázanosti… Continue reading Podmienky prijatia a dokumenty na stiahnutie

Verejné informácie

Ekonomický oprávnené náklady: Ekonomický oprávnené náklady 2017 GDPR: Elektronický súhlas

Referencie

Môžete sa pozrieť čo o nás napísali 🙂