KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami vyplýva, že naše zariadenie spĺňa kritéria na poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti / KOS/.  KOS zahŕňa  starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho – sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia.

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť / KOS / je v našom zariadení poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu, pod odbornou garanciou PhDr. Ivety Pospíšilovej:

 

  • aplikujeme postupy a techniky v rámci najnovších vedeckých poznatkov a štandardizovaných postupov
  • snažíme sa udržiavať a podporovať optimálny zdravotný stav a uspokojovať individuálne potreby seniora
  • je realizovaná u prijímateľov, ktorí si starostlivosť o svoje zdravie nedokážu zabezpečiť sami,
  • rešpektujeme právo výberu lekára a zdravotníckeho zariadenia, prijímatelia však vítajú a volia možnosť ordinácie lekára priamo v zariadení,  ktorým je Jozef Fľak
  • do zariadenia pravidelne dochádza aj angiológ a psychiater
  • sestry zdravotno-opatrovateľského úseku pod vedením vedúcej sestry Kataríny Šadlákovej,  realizujú podľa ordinácií lekára najmä podávanie liekov, aplikáciu injekčnej liečby, ošetrovanie kožných defektov, starostlivosť o PEG, kolostómiu, NGS, bandáže dolných končatín, sledovanie fyziologických funkcií, monitoring glykémie, hladiny CRP, saturácie O2, zabezpečenie kontrol klientov na odborných ambulanciách, zabezpečenie liekov, kompenzačných pomôcok, zdravotných pomôcok a ich doručenie a vedú ošetrovateľskú  dokumentáciu
  • súčasťou zdravotno-opatrovateľského úsekusú fyzioterapeuti s VŠ vzdelaním  st. Mgr. Matej Gardian Mgr. David Kresila, ktorí   podľa pokynov lekára realizujú samostatné špecializované výkony v oblasti fyzioterapie a mobilizačnej terapie, individuálnu rehabilitáciu, zácvik na ortopedických a protetických pomôckach.