Služby

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v ZPS KATKA poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárame podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečujeme záujmovú činnosť.

Všetky služby, ktoré poskytujeme zabezpečuje profesionálny,  riadne zaškolený personál.

Ďalšie služby

Poskytujeme aj ostatné služby spojené s úschovou cenný vecí, v prípade potreby zastupovanie na úradoch a pod..

Opatrovateľská starostlivosť

V rámci opatrovateľských služieb poskytujeme nepretržitú pomoc klientom zariadenia pri bežných denných činnostiach. Našou snahou je nielen pomáhať seniorom s činnosťami, ktoré už nezvládajú robiť samostatne, ale najmä podporovať a zdokonalovať ich v činnostiach, ktoré ešte zvládajú.

KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami vyplýva, že naše zariadenie spĺňa kritéria na poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti / KOS/.  KOS zahŕňa  starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho – sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia.  Komplexná ošetrovateľská… Continue reading KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Socialná starostlivosť

V zariadení pre seniorov Katka majú klienti zabezpečenú dennú sociálnu starostlivosť. Sociálne oddelenie poskytuje pomoc pri adaptácii na nové prostredie, sociálne poradenstvo klientom aj ich príbuzným, sociálnu rehabilitáciu. Klientom tvoríme denné aktivity, zapájame sa do rôznych projektov  (napr. Jedeme v tom společne), oslavujeme významné udalosti (MDŽ, mesiac úcty k starším), zachovávame tradície (Vianoce, Veľká noc,… Continue reading Socialná starostlivosť