Služby

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v ZPS KATKA poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárame podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečujeme záujmovú činnosť.

Všetky služby, ktoré poskytujeme zabezpečuje profesionálny,  riadne zaškolený personál.

Ďalšie služby

Poskytujeme aj ostatné služby spojené s úschovou cenný vecí, v prípade potreby zastupovanie na úradoch a pod..

Opatrovateľská starostlivosť

V rámci opatrovateľských služieb poskytujeme nepretržitú pomoc klientom zariadenia pri bežných denných činnostiach. Našou snahou je nielen pomáhať seniorom s činnosťami, ktoré už nezvládajú robiť samostatne, ale najmä podporovať a zdokonalovať ich v činnostiach, ktoré ešte zvládajú.

Ošetrovateľská starostlivosť

Podľa §35 odsek 3. zákona 448/2008 Z.z. v zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

Socialná starostlivosť

V zariadení pre seniorov Katka majú klienti zabezpečenú dennú sociálnu starostlivosť. Sociálne oddelenie poskytuje pomoc pri adaptácii na nové prostredie, sociálne poradenstvo klientom aj ich príbuzným, sociálnu rehabilitáciu. Klientom tvoríme denné aktivity, zapájame sa do rôznych projektov  (napr. Jedeme v tom společne), oslavujeme významné udalosti (MDŽ, mesiac úcty k starším), zachovávame tradície (Vianoce, Veľká noc,… Continue reading Socialná starostlivosť