Podmienky prijatia a dokumenty na stiahnutie

Do Zariadenia pre seniorov Katka, musí záujemca priniesť vyplnenú a podpísanú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (tlačivo na stiahnutie nájdete nižšie). Prílohou tejto žiadosti je aj Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, ktoré musí byť úradne overené (tlačivo viď nižšie), rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je výlučnou kompetenciou obcí a miest. O vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné obrátiť sa na obecný úrad v mieste trvalého bydliska. Potrebné tlačivá poskytuje priamo príslušný miestny úrad. Po vydaní rozhodnutia a po nadobudnutí právoplatnosti občan podá na príslušný miestny úrad žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej uvedie aj názov poskytovateľa sociálnej služby.Pobyt v zariadení nie je obmedzený regiónom, klientom sa môže stať ktokoľvek z celého Slovenska.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Vyhlásenie o majetku

Zoznam osobných veci potrebných pri prijatí klienta