Podmienky prijatia a dokumenty na stiahnutie

Do Zariadenia pre seniorov Katka, musí záujemca priniesť vyplnenú a podpísanú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (tlačivo na stiahnutie nájdete nižšie). Prílohou tejto žiadosti je aj Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, ktoré musí byť úradne overené (tlačivo viď nižšie), rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je výlučnou kompetenciou obcí a miest. O vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné obrátiť sa na obecný úrad v mieste trvalého bydliska. Potrebné tlačivá poskytuje priamo príslušný miestny úrad. Po vydaní rozhodnutia a po nadobudnutí právoplatnosti občan podá na príslušný miestny úrad žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej uvedie aj názov poskytovateľa sociálnej služby. Pobyt v zariadení nie je obmedzený regiónom, prijímateľom sa môže stať ktokoľvek z celého Slovenska.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby

Prílohy k žiadosti

Generálna plná moc

Odporúčaný zoznam vecí

Vyhlásenie o majetku