Socialná starostlivosť

V zariadení pre seniorov Katka majú klienti zabezpečenú dennú sociálnu starostlivosť. Sociálne oddelenie poskytuje pomoc pri adaptácii na nové prostredie, sociálne poradenstvo klientom aj ich príbuzným, sociálnu rehabilitáciu.

Klientom tvoríme denné aktivity, zapájame sa do rôznych projektov  (napr. Jedeme v tom společne), oslavujeme významné udalosti (MDŽ, mesiac úcty k starším), zachovávame tradície (Vianoce, Veľká noc, Fašiangy a pochovávanie basy, stavanie mája, Mikuláš), niekoľkokrát ročne poriadame výlety mimo okres (návšteva ZOO, zámkov, kúpeľov), počas leta chodíme na prechádzky po okolí, k rieke, na zmrzlinu a pod.. Podľa požiadaviek klientov, zabezpečujeme aj oslavy jubileí.