Nariadenie vedenia pre koronavírus (COVID-19, SARS-CoV)

Nariadenie vedenia Pokoj v duši n.o. č.1/2020 prevádzka: Kuzmányho 903/3, 017 01 Považská Bystrica

Na základe záverov z porady vedúcich pracovníkov Zariadenia pre seniorov POKOJ V DUŠI n. o. so sídlom  Kuzmányho 903/3, 017 01 Považská Bystrica zo dňa 11. 03. 2020 a miestom konania v riaditeľni zariadenia, vydáva vedenie nasledovné nariadenie, ktoré bolo vydané k  aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) . Na porade sa vedúci zamestnanci všetkých úsekov  informovali o plánovaných opatreniach  určený ch v tejto súvislosti pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb , ktoré upravujú  preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVID-19 na základe odporúčaní  Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva  práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Napriek tomu, že v našom  ZPS je platný zákaz návštev už od 18. 02. 2020 a zároveň sme realizovali množstvo preventívnych opatrení, rozširujeme ich  z vyššie uvedeného dôvodu o ďalšie, s cieľom koordinovania, informovanosti,  zníženia paniky, prevencie stresu u klientov, rodín klientov a zamestnancov.

Opatrenia, o ktorých budú informovaní podriadení zamestnanci, prostredníctvom  svojich vedúcich zamestnancov:

 • naďalej platí zákaz návštev, avšak zdraví príbuzní, bez epidemiologickej anamnézy môžu mať povolené návštevy vo výnimočných prípadoch/ so súhlasom odborného garanta, ev. lekára/, ak sa jedná o paliatívneho klienta. O takejto návšteve musí byť vedený záznam a dodržané všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie prenosu kvapôčkovou infekciou
 • zabezpečenie eliminácie zhromažďovania obyvateľov  ZPS vo vstupnej hale zariadenia , s okamžitou platnosťou sa rušia kreslá a stoličky vo vstupnej hale pri vrátnici zariadenia
 • na jednotlivých prevádzkach ZPS sa nebudú používať súkromné mobilné telefóny, komunikovať sa bude len prostredníctvom firemných telefónov / pravidelne dezinfikovaných/, s výnimkou zdravotného úseku a vedenia organizácie
 • zabezpečenie zvýšeného hygienicko – epidemiologického režimu, / čistoty prostredia klientov, osobnej hygieny, umývanie rúk / správnou technikou/ pracovného prostredia / dezinfekcia PC, klávesníc , pracovných stolov, v zvýšenej miere dezinfekcia kľučiek dverí/
 • zabezpečenie dezinfekcie rúk  zamestnancov vo vstupnej hale ZPS pred príchodom do práce aj pri odchode z práce s použitím  dezinfekčného prostriedku
 • zabezpečenie dennej dezinfekcie per germicídnou lampou v priebehu dopoľudnia vo vstupnej hale ZPS / denne/
 • realizácia monitoringu telesnej teploty klientov, zamestnancov pri vstupe do zariadenia / denne  vo vyšetrovni sestier s jej   následným zápisom a depistážou  príznakov ochorenia
 • zabezpečenie dôslednej dezinfekcie dopravných vozidiel  ZPS / so zápisom realizácie/
 • v prípade vybavovania stránok, vrátnik  telefonicky kontaktuje  pracovníka , ktorý  príde do vstupnej haly,  vydá informáciu ,konzultáciu,  prípadne inú službu
 • zabezpečenie potvrdenia  s podpisom od všetkých zamestnancov, že v posledných dňoch nemajú osobný  kontakt s človekom  z krajín ako   Rakúsko, Taliansko, Čína, Hongkong, Irán..
 • zabezpečenie eliminácie  plánovaných  odborných vyšetrení klientov  s doprovodom / realizácia, len nevyhnutných vyšetrení /
 • zabezpečenie preventívnych opatrení  obslužných prevádzok – jedáleň – zostavenie týždenného jedálneho lístka s maximálnym podielom trvanlivých surovín a jednoduchých jedál / podľa potreby rezerva v sklade /
 •  dňom 13.03. 2020 sa nebudú vydávať obedy mimo pobytovým klientom
 • suché večere sa budú objednávať vo forme pečiva a trvanlivých výrobkov v originálnom balení

Všetky body opatrení  sú účinné  a záväzné dňom 13. 03. 2020 a platné  do odvolania pre všetkých zamestnancov a klientov zariadenia ZPS KATKA.