KRÍZOVÝ PLÁN – Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v ZPS Katka v období pandémie COVID – 19

KRÍZOVÝ PLÁN – na stiahnutie

Prevencia pred COVID-19 je top priorita, preto neustále upozorňujeme a opakujeme dodržiavanie základných hygienických opatrení a pravidiel pre prevenciu pred nákazou COVID-19. V  priestoroch zariadenia, / vstupných dverách / , nástenkách a informačných tabuliach, máme ľahko čitateľné a vizuálne príkazy a preventívne hygienické opatrenie /  bezkontaktný dávkovač s dezinfekčným roztokom/. Zabezpečili sme  pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb dostatočné množstvo liekov a zdravotníckeho materiálu (napríklad plienky, vložky), ktoré prijímatelia sociálnych služieb potrebujú.  Liekmi a zdravotníckym materiálom sme zabezpečení minimálne na tri  mesiace . Prijímanie nových klientov do zariadenia je možné ak sa preukážu potvrdením o absolvovaní 14 dňovej karantény a dvoma negatívnymi testami pre  vyhlásenie pandemického ochorenia. To isté platí aj pre klientov, ktorí boli hospitalizovaní v ústavnom zariadení alebo boli na dovolenke.

Rozhovory a komunikáciu s prijímateľmi sociálnych služieb sme  zvýšili prostredníctvom frekvencie individuálnych rozhovorov , preto sme túto úlohu  rozdelili medzi všetkých pracovníkov zariadenia sociálnych služieb (vrátane prevádzkového personálu).

Rozhovory a komunikácia prijímateľov sociálnych služieb a ich blízkych osôb.

Aj v čase zákazu návštev / ktoré je v našom zariadení od 18. februára 2020 s výnimkou paliatívnych klientov /  sme zabezpečili a pomáhame   prijímateľom sprostredkovať pravidelnú telefonickú alebo online komunikáciu s blízkymi osobami prostredníctvom online aplikácií ako Skype, WhatsApp / nezabúdame mobily alebo tablety dezinfikovať /.  Prijímateľov pobytových sociálnych služieb zbytočne neizolujeme, urobíme tak len v prípade, 

 že konkrétny prijímateľ sociálnych služieb alebo skupina prijímateľov sociálnych služieb vykazuje príznaky ochorenia, ktoré je dôvodom pre jeho/ich izoláciu. Pri prípadnej izolácii prijímateľov sociálnych služieb budeme  

oddeľovať pozitívne testovaných a podozrivých prijímateľov od negatívne testovaných prijímateľov. Máme vytvorený fyzický priestor pre obe skupiny / izolačné izby /.

Pokračujeme v bežných denných aktivitách

Aj napriek zvýšeným hygienickým opatreniam a krízovému stavu v našom zariadení musíme v čo najväčšej miere pokračovať v bežných denných aktivitách a dodržiavaní individuálneho denného režimu, aby nedošlo k zhoršeniu duševného, ale aj fyzického zdravia prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení ale aj zamestnancov.

Pobyt na čerstvom vzduchu v areáli a priestoroch zariadenia

Zabezpečujeme všetkým klientom  pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu v parku, v blízkosti altánku zariadenia. Nastavili sme  harmonogram prechádzok na čerstvom vzduchu v areáli zariadenia tak, aby sa nevytvárali veľké skupiny . Vychádzky s rúškom / pranie rúška a žehlenie po každom použití/ a dezinfekciou rúk pred / po vychádzke je v dopoludňajších hodinách od 10,00 – 11, 00 hod a popoludní od 14,00 – 15,00 hodiny pod dohľadom odborného personálu / z radov sociálneho úseku a fyzioterapeutov/. Pravidelné  skupinové  aktivity  sú zabezpečené v malých skupinách klientov. Aktivizáciu klientov , ponímame ako prevenciu pred negatívnymi dôsledkami karantény a izolácie, akými sú depresia, sociálna izolácia a zhoršovanie duševného a fyzického zdravotného stavu, preto plánujeme a  realizujeme  vhodné denné aktivity  počas núdzového stavu predovšetkým prostredníctvom skupinových aktivít v malých stabilných/ustálených skupinách v pevne stanovenom čase. Hovoríme  s klientami  o tom, čo by chceli robiť a ako by si to predstavovali. Hľadáme spoločné riešenia pre realizovanie aktivít. Veľkosť skupiny pri denných aktivitách v našom zariadení sú 2-3 klienti, nikdy nepresahuje viac  ako 6 osôb súčasne  /  kartové hry, puzzle a ďalšie aktivity a hry na podporu kognitívnych schopností, spoločenské hry pre dospelých, počúvanie a sledovanie omší prostredníctvom rádia, televízora alebo internetu, online komunikácia s blízkymi a priateľmi. Klientov zapájame  aj do bežnej dennej starostlivosti, napríklad upratanie vlastnej izby, bytu, priestoru, príprava drobných jedál, pomoc pri starostlivosti o areál zariadenia a pod.

Podpora zamestnancov ZPS Katka

Zo strany riadiaceho manažmentu je komunikácia voči zamestnancom   jasná a zrozumiteľná. Realizujeme pracovné porady, kde pracovníkov dostatočne  informujeme o hygienicko-epidemiologickom režime a krízovom režime. Posledná pracovná porada so všetkými zamestnancami bola 24. 04. 2020. Krízový štáb vedenia , tvorený vedúcimi pracovníkmi úsekov , Riaditeľa zariadenia a Predsedu správnej rady zasadá každý pondelok v týždni v riaditeľni zariadenia / krátka, informačná porada  venovaná prioritne krátkodobému plánovaniu s výhľadom na strednodobé ciele ad hoc , so zohľadnením  rovnováhy medzi množstvom informácií pre klientov  a ich vystrašením a stresom z aktuálnej situácie/.

 • pri akomkoľvek náznaku virózy alebo respiračných prejavov, zostáva zamestnanec na PN, čerpaní náhradného voľna alebo dovolenky,  po dobu minimálne  14 dní. Všetky uvedené dôvody je možné navzájom kombinovať. Ak chce zamestnanec nastúpiť skôr ako po 14 dňoch, musí sa preukázať negatívnym testom na ochorenie, ktoré bolo dôvodom vyhlásenia pandémie
 • realizujeme monitoring telesnej teploty zamestnancov / aj klientov/ pri vstupe do zariadenia s jej následným zápisom a depistážou príznakov ochorenia
 • zabezpečujeme dezinfekciu rúk zamestnancov vo vstupnej hale ZPS pred príchodom do práce aj pri odchode z práce s použitím dezinfekčného prostriedku per bezdotykový dávkovač
 • v prípade vybavovania stránok, vrátnik / SBS služba / telefonicky kontaktuje pracovníka, ktorý príde do vstupnej haly, vydá informáciu, konzultáciu, prípadne inú službu
 • v budove zariadenia v zvýšenej miere  dezinfikujeme  kľučky, zábradlia, podlahové krytiny , na dezinfekciu vzduchu, priestoru, šatstva,  jedálne , izieb klientov a prinesených tašiek / s drobnosťami pre klientov od príbuzných /,  využívame mobilnú –  germicídnu lampu s uzatvoreným systémom, ktorý nepoškodzuje zdravie klientov, ani personál pri práci
 • pri návšteve zdravotníckeho zariadenia / doprovod klientov/, využívame OOP. Po opustení zdravotníckeho zariadenia tieto OOP vložíme do mikroténového sáčku a vyhodíme do koša s označením ad hoc
 • zamestnanci sú povinní nahlásiť pozitívnu cestovateľskú anamnézu, prípadne návštevu zo zahraničia, pričom v takomto prípade zostáva povinne 14 dní v karanténe
 • zamestnanci sa počas pandémie nemôžu domáhať dovolenky a zároveň sú povinní plniť príkazy nadriadených / aj keď im nevyplývajú priamo zo zmluvy /, ktoré sú nutné na zachovanie plynulého chodu organizácie  
 •  eliminujeme plánované odborné vyšetrenia klientov s doprovodom
 • informácie klientov a zamestnancov prebiehajú prostredníctvom vnútorného komunikačného média/ rozhlasu
 • osoby, ktoré je nutné vpustiť do zariadenia z dôvodu zabezpečenia chodu prevádzky /technici, opravári / sú vpúšťané len s OOP a po dezinfekcií rúk
 • manažment zariadenia priebežne monitoruje potrebu OOP a ich následné zabezpečenie, kontinuálne sleduje  nariadenia Centrálneho krízového štábu SR, o čom zamestnancov ihneď v dostatočnej miere  informuje.
PhDr. Iveta Pospíšilová

riaditeľka Pokoj v duši n.o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *